Podmienky používania

Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetových stránok www.citfin.cz sú spoločnosti Citfin – Finanční trhy, a.s. a Citfin, spořitelní družstvo, so sídlom Radlická 751 / 113E, 158 00 Praha 5 – Jinonice (ďalej len prevádzkovateľ), ktoré sú v súlade so zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platnom znení, oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto stránkam.

Prevádzkovateľovi predstavujú všetky práva vyplývajúce z licencie podľa autorského zákona k vlastnému obsahu stránok, vrátane textu a ich dizajnu, technických náčrtov, grafiky, všetkých vyobrazení na týchto stránkach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na týchto internetových stránkach.

Prevádzkovateľ týmto vydáva podmienky pre užívanie internetových stránok www.citfin.sk (ďalej len podmienky). Internetové stránky www.citfin.sk sú bezplatne verejne prístupné a ich užívanie sa riadi týmito podmienkami.

Spôsob používania

Užívateľ sa zaväzuje, že sa pri používaní stránok www.citfin.cz bude riadiť predpismi platnými na území Slovenskej republiky, dobrými mravmi a týmito podmienkami a nebude akokoľvek poškodzovať dobré meno prevádzkovateľa ani ostatných užívateľov. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude:

  • zasahovať do bezpečnosti, technickej podstaty alebo obsahu internetových stránok www.citfin.cz alebo je inak zneužívať,
  • zasahovať do používania týchto stránok zo strany iných užívateľov,
  • využívať stránky pre rozosielanie nevyžiadaných správ (spam), reťazových správ,
  • zasielať na tieto stránky správy obsahujúce vírusy alebo akékoľvek nebezpečné či škodlivé programy,
  • vytvárať falošné správy (fake) za účelom falšovania identity odosielateľa či sa pokúšať preniknúť na účet iných užívateľov,
  • pokúšať sa získať prístup k tým častiam stránok www.citfin.cz, ktoré sú vylúčené z používania verejnosti,
  • šíriť na týchto internetových stránkach správy či materiály porušujúce právne predpisy Českej a Slovenskej republiky.

Obmedzenie zodpovednosti prevádzkovateľa

Obsah internetových stránok www.citfin.cz má iba informatívny a nezáväzný charakter. Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií na týchto internetových stránkach. Zverejnenie akýchkoľvek údajov a informácií na týchto stránkach, s výnimkou týchto podmienok, nemá povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom, pokiaľ nebude v jednotlivých prípadoch výslovne uvedený inak.

Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať zmeny informácií na týchto stránkach.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s používaním internetových stránok www.citfin.cz.

Prevádzkovateľ tiež nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu, popr. inú formu propagácie akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom stránok www.citfin.cz.

Prevádzkovateľ ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah webových stránok patriacich tretím subjektom, ktoré možno navštíviť prostredníctvom stránok www.citfin.cz.

Záverečné ustanovenia

Tieto podmienky je prevádzkovateľ oprávnený kedykoľvek zmeniť. Podmienky používania stránok sú účinné dňom ich zverejnenia.
Podmienky boli zverejnené dňa 1. 9. 2018.