Informácie o Citfin – Finanční trhy, a.s.

Základné informácie

Citfin – Finanční trhy, a.s.

Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 – Jinonice
IČO: 250 79 069, DIČ: CZ25079069
Bankové spojenie: Citfin
Číslo účtu: 1002091/2060
Spoločnosť je zapísaná v OR u Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 4313

GIIN Citfin FT: PRDZKH.99999.SL.203
LEI: 213800BVHZ8XUCN63U23

Predstavenstvo

predsedkyňa predstavenstva a CEO:  Martina Zvěřinová
členka predstavenstva a CSO: Ing. Dagmar Rottová, MBA
člen predstavenstva, COO a CRO: Mgr. Jan Karger

Dozorná rada

predseda dozornej rady: doc. Ing. Karel Kopp, CSc.
člen dozornej rady: Ing. Attila Kovács
členka dozornej rady: Vilma Beková

Podpisový poriadok Citfin – Finanční trhy, a.s.

Za spoločnosť koná predstavenstvo, a to tak, že koná vždy buď predseda predstavenstva samostatne, alebo predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne.

 • Predsedkyňa predstavenstva je Martina Zvěřinová
 • Členka predstavenstva je Ing. Dagmar Rottová, MBA
 • Člen predstavenstva: Mgr. Jan Karger

Ďalej sú k právnemu rokovania písomne poverené a splnomocnené tieto osoby:

Uzatváranie klientskych vzťahov s klientmi Citfin – Finanční trhy, a.s.:

 • Martina Zvěřinová – CEO
 • Ing. Dagmar Rottová, MBA – CSO
 • Ing. Kateřina Chvátalová – Sales Manager SME
 • Tereza Doležalová DiS. – Oprávnená osoba obchodu SME

Licencie, povolenia činnosti a dokumenty na stiahnutie

  ČNB Osvedčenie o registrácii spoločnosti Citfin – Finanční trhy, a.s. 10. 7. 2009 425 KB Stiahnuť
  ČNB Licencia Obchodníka s cennými papiermi spoločnosti Citfin – Finanční trhy, a.s. 13. 7. 2009 525 KB Stiahnuť
  ČNB Povolenie k činnosti platobnej inštitúcie Citfin – Finanční trhy, a.s. 15. 4. 2011 525 KB Stiahnuť
  Rámcová smlouva bez termínových obchodů_2023_06_01 1. 6. 2023 313 KB Stiahnuť
  Rámcová smlouva_s termínovými obchody_2023_06_01 1. 6. 2023 325 KB Stiahnuť
  Příloha č. 2 RS_Všeobecné obchodní podmínky_2023_06_01 1. 6. 2023 419 KB Stiahnuť
  Příloha č. 3 VOP_Technické informace_2023_06_01 1. 6. 2023 475 KB Stiahnuť
  Příloha č. 3 RS_Investiční dotazník_2023_06_01 1. 6. 2023 529 KB Stiahnuť
  Příloha č. 4_Produktový list PS a Spotové obchody_2023_06_01 1. 6. 2023 301 KB Stiahnuť
  Příloha RS_ Produktový list Termínové obchody_2023_06_01 1. 6. 2023 321 KB Stiahnuť
  Samostatné bankovní účty společnosti Citfin_2023_06_01 1. 6. 2023 245 KB Stiahnuť
  BankServis užívateľský manuál Citfin FT_2023_06_01 1. 6. 2023 931 KB Stiahnuť
  Stanovy Citfin FT_2023 16. 1. 2017 275 KB Stiahnuť
  Sadzobník Citfin FT_2021_09_07 7. 9. 2021 198 KB Stiahnuť
  Reklamačný poriadok_2023_01_17 17. 1. 2023 83 KB Stiahnuť
  Riziká spojené s termínovanými obchodmi 14. 7. 2020 104 KB Stiahnuť
  Informácie k problematike medzinárodnej spolupráce pri správe daní 26. 10. 2020 72 KB Stiahnuť
  Metodický pokyn FAÚ – Opatření vůči politicky exponovaným osobám_15_11_2023 8. 3. 2024 1 MB Stiahnuť
  Citfin prohlášení k boji proti praní špinavých peněz_2023_06_11 8. 11. 2023 75 KB Stiahnuť

Súvisiace informácie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o OTC derivátoch, ústredných protistranách a registroch obchodných údajov a ďalšie súvisiace nariadenia Komisie EÚ (ďalej len „EMIR“) ukladá nové povinnosti pre účastníkov derivátových obchodov. EMIR ukladá povinnosti poskytovateľom derivátov aj klientom využívajúcich tieto deriváty.

Keďže spoločnosť Citfin – Finanční trhy, a.s. (ďalej len „Citfin“) v rámci svojej produktovej ponuky poskytuje aj menovej deriváty (forwardy a swapy), je potrebné pri poskytovaní týchto menových derivátov plniť povinnosti ustanovené EMIR.

 

Povinnosti EMIR

 1. Kategorizácia klienta podľa EMIR
  Pre splnenie povinností vyplývajúcich z EMIR musí klient vedieť, či ste finančné zmluvnou stranou či nefinančná zmluvnou stranou (nadlimitné, podlimitné). Citfin automaticky zaraďuje svojich klientov do kategórie „nefinančná zmluvná strana podlimitné“. V prípade, že zistíte, že nepatríte do kategórie nefinančná zmluvná strana podlimitné v rámci klasifikácie EMIR, príp. očakávate, že k tejto situácii dôjde, bezodkladne o tom informujte Citfin.
  Finančné zmluvné strany – sú investičné spoločnosti s povolením podľa smernice 2004/39 / ES, úverové inštitúcie povolené podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48 / ES, poisťovne povolenej podľa prvej smernice Rady 73/239 / EHS, životnej poisťovne povolenie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/83 / ES, zaisťovne povolenie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/68 / ES, podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov a tam, kde je to vhodné, ich správca povolenie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65 / ES, inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/41 / ES a alternatívne investičné fondy spravované správcami alternatívnych investičných fondov povolenými alebo registrovanými v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/61 / E.
  Nefinančná zmluvná strana – je spoločnosť so sídlom v Európskej únii, ktorá nie je finančnou zmluvnou stranou (nefinančná zmluvnou stranou sú držitelia licencie platobnej inštitúcie, ak nemajú inú licenciu pozri vyššie). Podľa EMIR je nefinančná zmluvná strana povinná kontrolovať, či otvorené pozície neprekračujú clearingový prah, tj. prah spojený s povinnosťou clearingu prostredníctvom ústrednej protistrany:

  • Limity pre povinný clearing sú stanovené v čl. 11 nariadenia EK č. 149/2013 takto:
   • 1 mld. EUR hrubej menovitej hodnoty u OTC úverových derivátových zmlúv,
   • 1 mld. EUR hrubej menovitej hodnoty u OTC akciových derivátových zmlúv,
   • 3 mld. EUR hrubej menovitej hodnoty u OTC úrokových derivátových zmlúv,
   • 3 mld. EUR hrubej menovitej hodnoty u OTC menových derivátových zmlúv,
   • 3 mld. EUR hrubej menovitej hodnoty u OTC komoditných derivátových zmlúv a ostatných OTC derivátových zmlúv, ktoré nie sú uvedené vyššie.
  • V prípade, že nefinančné zmluvná strana prekročí prah, je povinná o tejto skutočnosti informovať ESMA, ČNB a Citfin.
  • Limity sú sledované ako priemerná pozície v OTC derivátových zmluvách za obdobie 30 dní.
 2. Zosúhlasenie nevysporiadaných termínových obchodov
  Jednou z požiadaviek EMIR je požiadavka na zosúladenie nevysporiadaných derivátových obchodov. Spoločnosť Citfin odovzdá svojim klientom v predpísaných intervaloch prostredníctvom aplikácie Bankservis, popr. emailom údaje o nevysporiadaných menových derivátových obchodoch a ich hodnote stanovenej v súlade s požiadavkami EMIR.

   • Intervaly zosúladenia závisia na typu protistrany a počtu otvorených obchodov:
  • Finančné a nadlimitné nefinančné zmluvné strany
   • denne – viac ako 500 otvorených obchodov
   • týždenne – 51 až 499 otvorených obchodov
   • štvrťročne  50 alebo menej otvorených termínovaných obchodov
  • Podlimitné nefinančné zmluvné strany
   • štvrťročne viac ako 100 otvorených termínových obchodov
   • ročne – 100 a menej otvorených termínových obchodov

  Počnúc 1. štvrťrokom 2014 sa začne proces zosúhlasenia nevysporiadaných termínových obchodov, ktorý bude určený v súlade s príslušným požiadavkou početnosti vykonanie takého porovnanie rozdielov nevysporiadaných termínových obchodov.

 3. Oznamovacia povinnosť
  Všetky deriváty musia byť oznámené archívom obchodných údajov. Treba sa dohodnúť, ktorá zo strán bude oznamovať do archívu obchodných údajov, Citfin môže oznamovať za klienta, príp. klient si môže oznámenia obchodov vykonať sám, popr. môžeme delegovať oznamovanie na tretiu stranu.Klientům navrhujeme, že za ne bude oznamovaciu povinnosť zabezpečovať Citfin. V prípade, že si chce klient oznamovať termínované obchody sám, musí o tejto skutočnosti písomne informovať Citfin. V prípade, že túto informáciu od klienta Citfin nedostane, bude za klienta oznamovať Citfin.Základním požiadavkou na splnenie oznamovacej povinnosti pre právnické osoby je oznámenie si dočasného alebo trvalého identifikátora právneho subjektu (tzv. Legal entity identifier – ďalej len „LEI“). LEI je identifikátor protistrany, bez tohto identifikátora nemožno splniť oznamovacej povinnosti.
  Oznamovacia povinnosť nadobúda účinnosť od 12. 2. 2014. Pokiaľ svoje klient využívajúci menovej derivátmi spoločnosti Citfin svoje LEI, nebude plniť oznamovaciu povinnosť vyplývajúca z EMIR.
 4. Získanie LEI
  Vydanie LEI aj jeho udržiavanie (na ročnej báze) je spoplatnené. Poplatky sa líšia podľa poskytovatele.V SR je poskytovateľom LEI Centrálny depozitár cenných papierov, a.s., poplatok za jeho vydanie je vo výške 1 875 Kč a ročné vedenie je spoplatnené 940 Kč. Formulár o žiadosti LEI u Centrálneho depozitára cenných papierov nájdete tu. Zoznam všetkých doterajších poskytovateľov LEI je dostupný tu. Vaša LEI nám prosím zasielajte na adresu obchod@citfin.cz.

 

Informačné zdroje EMIR

Při poskytování investičních služeb a zejména pak při obchodování s investičními nástroji Citfin – Finanční trhy, a.s. (dále jen „Citfin“) uplatňuje pravidla nastavená v návaznosti na požadavky stanovené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů („MiFID II“), resp. nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice MiFID II, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice („Prováděcí nařízení“) a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“). Cílem těchto pravidel je zejména ochrana zákazníků, a to především v oblasti rozsahu předávaných informací, vyhodnocování informací o odborných znalostech a zkušenostech zákazníka, a o pravidlech předávání a provádění zákaznických pokynů týkajících se investičních nástrojů.

Hlavní změny se dotýkají těchto oblastí:

 • Posouzení cílového trhu – test vhodnosti produktu pro zákazníka – Citfin provádí test vhodnosti nabízených produktů svým zákazníkům. K splnění těchto požadavků byla připravena a realizována aktualizace investičních dotazníků. Cílem je zvýšení informovanosti o možných rizicích investičních služeb zejména u neprofesionálních zákazníků a tím i zajištění vyšší míry jejich ochrany.
 • Provádění pokynů za nejlepších podmínek a v nejlepším zájmu zákazníka – Citfin má stanovena pravidla, jejichž cílem je, aby každý jednotlivý pokyn zákazníka byl proveden za nejlepších podmínek a dále aby bylo zajištěno soustavné provádění pokynů za skutečně nejlepších podmínek, čestně, spravedlivě, profesionálně a v nejlepším zájmu zákazníka.
 • Řízení střetu zájmů – Citfin má nastavena pravidla a mechanismy pro předcházení střetu zájmů. S cílem předejít střetům zájmů má Citfin vybudovanou odpovídající organizační strukturu s kontrolními mechanismy, zajišťující oddělení neslučitelných rolí a garantující zamezení střetu zájmů.
 • Informace o nákladech a souvisejících poplatcích – Všechny náklady a související poplatky účtované za investiční službu anebo za doplňkové služby zákazníkovi, jež by měly být sdělovány, vychází z přílohy II Nařízení EU 2017/565. Na žádost zákazníka poskytne Citfin tyto informace před sjednáním konkrétního obchodu (konkrétní výše nákladů a poplatků) a následně je poskytne rozepsané na jednotlivé položky v Konfirmaci Směnného obchodu.

Obsah:

 1. Základní údaje o společnosti
 2. Investiční služby a investiční nástroje
 3. Kategorizace zákazníků
 4. Upozornění na rizika spojená s využíváním investičních nástrojů
 5. Politika střetů zájmů
 6. Pravidla nakládání s majetkem zákazníka
 7. Garanční fond obchodníků s cennými papíry
 8. Pravidla provádění pokynů

Žádost o zařazení do kategorie „Profesionální zákazník“ naleznete ZDE.

Časy uvedené v tabuľkách označujú limitnej čas (Cut off Time), do ktorého musí klient doručiť platobný príkaz do spoločnosti Citfin – Finančné trhy, a.s. tak, aby platba bola vykonaná ešte v ten istý deň. Ďalšou podmienkou realizácie platobnej transakcie je dostatočné krytie finančných prostriedkov na platobnom účte klienta vedeným spoločnosťou Citfin.

 

Platobné príkazy s rýchlosťou platby NORMAL

Ak klient vyplní do platobného príkazu rýchlosť platby NORMAL a splní podmienky na vykonanie platobnej transakcie (doručenia platobného príkazu do Cut off Time a dostatočnej krytím finančných prostriedkov na platobnom účte klienta vedeným spoločnosť Citfin), budem peňažné prostriedky doručené banky príjemcu:

 • v prípade tuzemského platobného styku v čase T+1
 • v prípade zahraničného platobného styku v čase T+2 až T+3

 

RÝCHLOSŤ PLATBY NORMAL

Cut off Time pre prijatie platobného príkazu a krytie platobnej transakcie

Meny Čas
všetky meny 16.30

 

 

Platobné príkazy s rýchlosťou platby URGENT

Ak klient vyplní do platobného príkazu rýchlosť platby URGENT a splní podmienky na vykonanie platobnej transakcie (doručenia platobného príkazu do Cut off Time a dostatočné krytie finančných prostriedkov na platobnom účte klienta vedeným spoločnosťou Citfin), budú peňažné prostriedky doručené banke príjemcu:

 • v prípade tuzemského platobného styku v čase T+0
 • v prípade zahraničného platobného styku v čase T+0 až T+1

Ak klient zadá v platobnom príkaze rýchlosť platby URGENT, je mu účtovaný príplatok za túto platbu podľa cenníka spoločnosti Citfin – Finančné trhy, a.s., ktorý je uverejnený na týchto webových stránkach.

RÝCHLOSŤ PLATBY URGENT

Cut off Time pre prijatie platobného príkazu a krytie platobnej transakcie

MěnaČas
CZK po ČR12.30
CZK zahr.11.30
EUR do EHP*15.00
kurz Euro € pro směnu devizEUR mimo EHP*13.30
kurz Americký dolar pro směnu devizUSD13.30
kurz Libra šterlinků pro směnu devizGBP08.30
kurz Švýcarský frank pro směnu devizCHF08.30
kurz Norská koruna pro směnu devizNOK08.30
kurz Švédská koruna pro směnu devizSEKnie je možné
kurz Japonský jen pro směnu devizJPYnie je možné
kurz Złoty pro směnu devizPLN08.30
kurz Kanadský dolar pro směnu devizCADnie je možné
kurz Forint pro směnu devizHUF08.30
kurz Dánská koruna pro směnu devizDKKnie je možné
kurz Australský dolar pro směnu devizAUDnie je možné
kurz Ruský rubl pro směnu devizRUBnie je možné
kurz Rumunské leu pro směnu devizRONnie je možné
kurz Čínský jüan pro směnu devizCNYnie je možné

*EHP znamená Evrópsky hospodársky priestor, ktorý zahŕňa všetky členské štáty Európskej únie a Nórsko, Island, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko.