Informácie o Citfin – Finanční trhy, a.s.

Základné informácie

Citfin – Finanční trhy, a.s.

Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 – Jinonice
IČ: 250 79 069, DIČ: CZ25079069
Bankové spojenie: Citfin
Číslo účtu: 1002091/2060
Spoločnosť je zapísaná v OR u Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 4313

GIIN Citfin FT: PRDZKH.99999.SL.203
LEI: 213800BVHZ8XUCN63U23

Predstavenstvo

predsedkyňa predstavenstva a generálna riaditeľka: Martina Zvěřinová (Arnold Rubín)
členka predstavenstva a obchodná riaditeľka: Ing. Dagmar Kubíková, MBA

Dozorná rada

predseda dozornej rady: doc. Ing. Karel Kopp, CSc.
člen dozornej rady: Ing. Attila Kovács
členka dozornej rady: Vilma Beková

Podpisový poriadok Citfin – Finanční trhy, a.s.

Za spoločnosť koná predstavenstvo, a to tak, že koná vždy buď predseda predstavenstva samostatne, alebo predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne.

 • Predsedkyňou predstavenstva je Martina Zvěřinová (Arnold Rubín)
 • Členkou predstavenstva je Ing. Dagmar Kubíková, MBA

Ďalej sú k právnemu rokovania písomne poverené a splnomocnené tieto osoby:

Uzatváranie klientskych vzťahov s klientmi Citfin – Finanční trhy, a.s.:

 • Martina Zvěřinová (Arnold Rubín) – CEO
 • Ing. Dagmar Kubíková, MBA – CSO
 • Ing. Kateřina Vladyková – Senior Account Manager

Licencie, povolenia činnosti a dokumenty na stiahnutie

  ČNB Osvedčenie o registrácii spoločnosti Citfin – Finanční trhy, a.s. 10. 7. 2009 425 KB Stiahnuť
  Licencia Obchodníka s cennými papiermi spoločnosti Citfin – Finanční trhy, a.s. 13. 7. 2009 525 KB Stiahnuť
  Povolenie k činnosti platobnej inštitúcie Citfin – Finanční trhy, a.s. 15. 4. 2011 525 KB Stiahnuť
  Rámcová zmluva Citfin – Finanční trhy, a.s. 15. 7. 2018 410 KB Stiahnuť
  Všeobecné obchodné podmienky Citfin – Finanční trhy, a.s. 15. 7. 2018 967 KB Stiahnuť
  Investičný dotazník primeranosti 15. 7. 2018 274 KB Stiahnuť
  Produktový list Citfin – Finanční trhy a.s 15. 7. 2018 600 KB Stiahnuť
  Sadzobník Citfin – Finanční trhy a.s 1. 3. 2019 594 KB Stiahnuť
  Stanovy Citfin – Finanční trhy, a.s 16. 1. 2017 275 KB Stiahnuť
  Reklamačný poriadok Citfin 15. 10. 2018 168 KB Stiahnuť
  BankServis Užívateľský manuál Citfin – Finanční trhy a.s 15. 10. 2018 2 MB Stiahnuť

Súvisiace informácie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o OTC derivátoch, ústredných protistranách a registroch obchodných údajov a ďalšie súvisiace nariadenia Komisie (ďalej lenEMIR) ukladá nové povinnosti pre účastníkov derivátových obchodov. EMIR ukladá povinnosti poskytovateľom derivátov aj klientom využívajúcich tieto deriváty.

Keďže spoločnosť Citfin – Finanční trhy, a.s. (ďalej len „Citfin“)v rámci svojej produktovej ponuky poskytuje aj menovej deriváty (forwardy a swapy), je potrebné pri poskytovaní týchto menových derivátov plniť povinnosti ustanovené EMIR.

 

Povinnosti EMIR

 1. Kategorizácia klienta podľa EMIR
  Pre splnenie povinností vyplývajúcich z EMIR musí klient vedieť, či ste finančné zmluvnou stranou či nefinančná zmluvnou stranou (nadlimitné, podlimitné). Citfin automaticky zaraďuje svojich klientov do kategórie „nefinančná zmluvná strana podlimitné“. V prípade, že zistíte, že nepatríte do kategórie nefinančná zmluvná strana podlimitné v rámci klasifikácie EMIR, príp. očakávate, že k tejto situácii dôjde, bezodkladne o tom informujte Citfin.
  Finančné zmluvné strany – sú investičné spoločnosti s povolením podľa smernice 2004/39 / ES, úverové inštitúcie povolené podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48 / ES, poisťovne povolenej podľa prvej smernice Rady 73/239 / EHS, životnej poisťovne povolenie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/83 / ES, zaisťovne povolenie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/68 / ES, podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov a tam, kde je to vhodné, ich správca povolenie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65 / ES, inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/41 / ES a alternatívne investičné fondy spravované správcami alternatívnych investičných fondov povolenými alebo registrovanými v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/61 / E.
  Nefinančná zmluvná strana – je spoločnosť so sídlom v Európskej únii, ktorá nie je finančnou zmluvnou stranou (nefinančná zmluvnou stranou sú držitelia licencie platobnej inštitúcie, ak nemajú inú licenciu pozri vyššie). Podľa EMIR je nefinančná zmluvná strana povinná kontrolovať, či otvorené pozície neprekračujú clearingový prah, tj. prah spojený s povinnosťou clearingu prostredníctvom ústrednej protistrany:

  • Limity pre povinný clearing sú stanovené v čl. 11 nariadenia EK č. 149/2013 takto:
   • 1 mld. EUR hrubej menovitej hodnoty u OTC úverových derivátových zmlúv,
   • 1 mld. EUR hrubej menovitej hodnoty u OTC akciových derivátových zmlúv,
   • 3 mld. EUR hrubej menovitej hodnoty u OTC úrokových derivátových zmlúv,
   • 3 mld. EUR hrubej menovitej hodnoty u OTC menových derivátových zmlúv,
   • 3 mld. EUR hrubej menovitej hodnoty u OTC komoditných derivátových zmlúv a ostatných OTC derivátových zmlúv, ktoré nie sú uvedené vyššie.
  • V prípade, že nefinančné zmluvná strana prekročí prah, je povinná o tejto skutočnosti informovať ESMA, ČNB a Citfin.
  • Limity sú sledované ako priemerná pozície v OTC derivátových zmluvách za obdobie 30 dní.
 2. Zosúhlasenie nevysporiadaných termínových obchodov
  Jednou z požiadaviek EMIR je požiadavka na zosúladenie nevysporiadaných derivátových obchodov. Spoločnosť Citfin odovzdá svojim klientom v predpísaných intervaloch prostredníctvom aplikácie Bankservis, popr. emailom údaje o nevysporiadaných menových derivátových obchodoch a ich hodnote stanovenej v súlade s požiadavkami EMIR.

   • Intervaly zosúladenia závisia na typu protistrany a počtu otvorených obchodov:
  • Finančné a nadlimitné nefinančné zmluvné strany
   • denne – viac ako 500 otvorených obchodov
   • týždenne – 51 až 499 otvorených obchodov
   • štvrťročne  50 alebo menej otvorených termínovaných obchodov
  • Podlimitné nefinančné zmluvné strany
   • štvrťročne viac ako 100 otvorených termínových obchodov
   • ročne – 100 a menej otvorených termínových obchodov

  Počnúc 1. štvrťrokom 2014 sa začne proces zosúhlasenia nevysporiadaných termínových obchodov, ktorý bude určený v súlade s príslušným požiadavkou početnosti vykonanie takého porovnanie rozdielov nevysporiadaných termínových obchodov.

 3. Oznamovacia povinnosť
  Všetky deriváty musia byť oznámené archívom obchodných údajov. Treba sa dohodnúť, ktorá zo strán bude oznamovať do archívu obchodných údajov, Citfin môže oznamovať za klienta, príp. klient si môže oznámenia obchodov vykonať sám, popr. môžeme delegovať oznamovanie na tretiu stranu.Klientům navrhujeme, že za ne bude oznamovaciu povinnosť zabezpečovať Citfin. V prípade, že si chce klient oznamovať termínované obchody sám, musí o tejto skutočnosti písomne informovať Citfin. V prípade, že túto informáciu od klienta Citfin nedostane, bude za klienta oznamovať Citfin.Základním požiadavkou na splnenie oznamovacej povinnosti pre právnické osoby je oznámenie si dočasného alebo trvalého identifikátora právneho subjektu (tzv. Legal entity identifier – ďalej len „LEI“). LEI je identifikátor protistrany, bez tohto identifikátora nemožno splniť oznamovacej povinnosti.
  Oznamovacia povinnosť nadobúda účinnosť od 12. 2. 2014. Pokiaľ svoje klient využívajúci menovej derivátmi spoločnosti Citfin svoje LEI, nebude plniť oznamovaciu povinnosť vyplývajúca z EMIR.
 4. Získanie LEI
  Vydanie LEI aj jeho udržiavanie (na ročnej báze) je spoplatnené. Poplatky sa líšia podľa poskytovatele.V SR je poskytovateľom LEI Centrálny depozitár cenných papierov, a.s., poplatok za jeho vydanie je vo výške 1 875 Kč a ročné vedenie je spoplatnené 940 Kč. Formulár o žiadosti LEI u Centrálneho depozitára cenných papierov nájdete tu. Zoznam všetkých doterajších poskytovateľov LEI je dostupný tu. Vaša LEI nám prosím zasielajte na adresu obchod@citfin.cz.

 

Informačné zdroje EMIR

V súvislosti s nadobudnutím povolenia k činnosti obchodníka s cennými papiermi podľa § 6 zákona č. 256/2004 Zb. O podnikaní na kapitálovom trhu, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZPKT“), ktorým bola do slovenského právneho poriadku transponovaná európska smernica 2004/39 / ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi (ďalej len „smernica MiFID“), ktorej cieľom je najmä zvýšenie ochrany klientov, ktorým sú poskytované investičné služby a zvýšenie transparentnosti kapitálových trhov, informujeme svojich klientov o niektorých zmenách súvisiacich s poskytovaním investičných služieb (termínových obchodov).

Obchodník s cennými papiermi musí pri poskytovaní investičných služieb:

 • konať čestne, spravodlivo a profesionálne v súlade so záujmami klienta,
 • poskytovať primerané a úplné informácie, ktoré nesmú byť nejasné, zavádzajúce, klamlivé alebo nespravodlivé,
 • poskytovať svojim klientom investičné služby, ktoré zohľadňujú ich konkrétnu situáciu.

Obsah:

 1. Základné údaje o spoločnosti
 2. Investičné služby a investičné nástroje
 3. Kategorizace zákazníků
 4. Upozornenie na riziká spojené s využívaním investičných nástrojov
 5. Politika konfliktov záujmov
 6. Pravidlá nakladania s majetkom zákazníka
 7. Garančný fond obchodníkov s cennými papiermi
 8. Pravidlá vykonávania pokynov

Žiadosť o zaradenie do kategórie „Profesionálny zákazník“ nájdete tu.

Viac informácií o povinnostiach a výhodách MiFID získate na stránkach Českej národnej banky – MiFID: sprievodca spotrebiteľa – investovanie do finančných produktov

Časy uvedené v tabuľkách označujú limitnej čas (Cut off Time), do ktorého musí klient doručiť platobný príkaz do spoločnosti Citfin – Finančné trhy, a.s. tak, aby platba bola vykonaná ešte v ten istý deň. Ďalšou podmienkou realizácie platobnej transakcie je dostatočné krytie finančných prostriedkov na platobnom účte klienta vedeným spoločnosťou Citfin.

 

Platobné príkazy s rýchlosťou platby NORMAL

Ak klient vyplní do platobného príkazu rýchlosť platby NORMAL a splní podmienky na vykonanie platobnej transakcie (doručenia platobného príkazu do Cut off Time a dostatočnej krytím finančných prostriedkov na platobnom účte klienta vedeným spoločnosť Citfin), budem peňažné prostriedky doručené banky príjemcu:

 • v prípade tuzemského platobného styku v čase T+1
 • v prípade zahraničného platobného styku v čase T+2 až T+3

 

RÝCHLOSŤ PLATBY NORMAL

Cut off Time pre prijatie platobného príkazu a krytie platobnej transakcie

Meny Čas
všetky meny 16.30

 

 

Platobné príkazy s rýchlosťou platby URGENT

Ak klient vyplní do platobného príkazu rýchlosť platby URGENT a splní podmienky na vykonanie platobnej transakcie (doručenia platobného príkazu do Cut off Time a dostatočné krytie finančných prostriedkov na platobnom účte klienta vedeným spoločnosťou Citfin), budú peňažné prostriedky doručené banke príjemcu:

 • v prípade tuzemského platobného styku v čase T+0
 • v prípade zahraničného platobného styku v čase T+0 až T+1

Ak klient zadá v platobnom príkaze rýchlosť platby URGENT, je mu účtovaný príplatok za túto platbu podľa cenníka spoločnosti Citfin – Finančné trhy, a.s., ktorý je uverejnený na týchto webových stránkach.

RÝCHLOSŤ PLATBY URGENT

Cut off Time pre prijatie platobného príkazu a krytie platobnej transakcie

MěnaČas
CZK po ČR12.30
CZK zahr.11.30
EUR do EHP*15.00
kurz Euro € pro směnu devizEUR mimo EHP*13.30
kurz Americký dolar pro směnu devizUSD13.30
kurz Libra šterlinků pro směnu devizGBP08.30
kurz Švýcarský frank pro směnu devizCHF08.30
kurz Norská koruna pro směnu devizNOK08.30
kurz Švédská koruna pro směnu devizSEKnie je možné
kurz Japonský jen pro směnu devizJPYnie je možné
kurz Złoty pro směnu devizPLN08.30
kurz Kanadský dolar pro směnu devizCADnie je možné
kurz Forint pro směnu devizHUF08.30
kurz Dánská koruna pro směnu devizDKKnie je možné
kurz Australský dolar pro směnu devizAUDnie je možné
kurz Ruský rubl pro směnu devizRUBnie je možné
kurz Rumunské leu pro směnu devizRONnie je možné
kurz Čínský jüan pro směnu devizCNYnie je možné

*EHP znamená Evrópsky hospodársky priestor, ktorý zahŕňa všetky členské štáty Európskej únie a Nórsko, Island, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko.