Termínové obchody

Nakupujete alebo predávate cudziu menu a chcete sa vyhnúť negatívnym dôsledkom kolísania kurzu?
Zafixujte si aktuálny kurz až na dva roky dopredu.

Výhody zaistenia proti kurzovému riziku

Nízka záloha

Krátkodobé Forwardy, s vysporiadaním do 10 kalendárnych dní, sú bez zálohy. Pri dlhodobých Forwardoch skladáte nízku zálohu, alebo využijete Treasury linku.

Pohodlie

Termínové obchody vám prinesú výraznú časovú úsporu a kľud až na dva roky dopredu. Už nemusíte neustále strážiť vývoj výmenného kurzu.

Nízke limity

Zabezpečiť proti výkyvom kurzu môžete už čiastky od 10 000 EUR alebo 10 000 USD. Pre ostatné meny je to ekvivalent 10 000 USD.

Flexibilita

Termínové obchody sa vám prispôsobia. Podľa vašej požiadavky posunieme termín vysporiadania pôvodne dohodnutého Forwardu.

Skúsenosti klientov s termínovými obchodmi

1:44

Helena Zumr Janů
konateľka

HD COMMODITY s.r.o.

Volajte zadarmo, píšte kedykoľvek

Na infolinke sme vám k dispozícii v pracovné dni od 8.00 do 17.30 hod.

Ako to celé funguje

Než začnete využívať termínované obchody, Citfin vám všetko podrobne vysvetlí a spoločne uzavrieme rámcovú zmluvu.

Termínový obchod dohodnete telefonicky na dealingovom oddelení. Konfirmáciu potom nájdete v internetovom bankovníctve.

Následne na účet Citfin zasielate nízku zálohu, prípadne využijete pridelený rámec Treasury linky.

V deň vysporiadania prevediete zvyšný objem finančných prostriedkov pre realizáciu obchodu.

Citfin zasiela nakúpenú menu podľa vašich inštrukcií.

Viac možností, väčšie úspory

Štandartný menový Forward

Menový Forward s oknom je finančný derivát, ktorým si možno zabezpečiť dnešný kurz na konkrétny deň v budúcnosti.

Prípadová štúdia

Menový Forward s oknom

Nákup alebo predaj devíz za dohodnutý kurz s vysporiadaním zmenného obchodu v okne od 2 do 60 dní, uzavretý na dobu max. 2 rokov.

Prípadová štúdia

Menový Par Forward

Séria menových forwardov s rozdielnym dátumom vyrovnania u toho istého menového páru a s jednotným výmenným kurzom.

Prípadová štúdia

Menový Par Forward s oknom

Séria Menových Forwardov s rozdielnym dátumom vyrovnania u toho istého menového páru a s jednotným výmenným kurzom. U týchto termínových obchodov je možné zvoliť interval vysporiadanie od 2 do 60 dní.

Prípadová štúdia

Menový Swap

Predaj či nákup jednej meny za druhú s jej následným spätným odkúpením či predajom po určitej dobe za dohodnutý kurz. Slúži na prekonanie prechodného nedostatku likvidity v jednej mene pri prebytku v mene inej.

Prípadová štúdia

Časté otázky

 • Aktuálny spotový kurz v čase uzavretia termínového obchodu
 • Pipovi body, ktoré vyjadrujú rozdiel medzi úročením predávané a nakupované meny za dobu, na ktorej je termínový obchod uzavretý
 • Citfin marže

Riziko plynúce z termínových obchodov je spojené najmä s vývojom aktuálneho výmenného kurzu v neprospech klienta, kedy trhový výmenný kurz je pre klienta výhodnejší ako výmenný kurz termínového obchodu. V takom okamihu môže vzniknúť strata, a to aj vo výške prekračujúcu hodnotu zálohy zložené klientom. Predtým, než začnete využívať termínované obchody, zoznámte sa s MiFID.

V súvislosti s nadobudnutím povolenia k činnosti obchodníka s cennými papiermi podľa § 6 zákona č. 256/2004 Zb. O podnikaní na kapitálovom trhu, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZPKT“), ktorým bola do slovenského právneho poriadku transponovaná európska smernica 2004/39 / ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi (ďalej len „smernica MiFID“), ktorej cieľom je najmä zvýšenie ochrany klientov, ktorým sú poskytované investičné služby a zvýšenie transparentnosti kapitálových trhov, informujeme svojich klientov o niektorých zmenách súvisiacich s poskytovaním investičných služieb (termínových obchodov).

Obchodník s cennými papiermi musí pri poskytovaní investičných služieb:

 • konať čestne, spravodlivo a profesionálne v súlade so záujmami klienta,
 • poskytovať primerané a úplné informácie, ktoré nesmú byť nejasné, zavádzajúce, klamlivé alebo nespravodlivé,
 • poskytovať svojim klientom investičné služby, ktoré zohľadňujú ich konkrétnu situáciu.

Obsah:

 1. Základné údaje o spoločnosti
 2. Investičné služby a investičné nástroje
 3. Kategorizace zákazníků
 4. Upozornenie na riziká spojené s využívaním investičných nástrojov
 5. Politika konfliktov záujmov
 6. Pravidlá nakladania s majetkom zákazníka
 7. Garančný fond obchodníkov s cennými papiermi
 8. Pravidlá vykonávania pokynov

Žiadosť o zaradenie do kategórie „Profesionálny zákazník“ nájdete tu.

Viac informácií o povinnostiach a výhodách MiFID získate na stránkach Českej národnej banky – MiFID: sprievodca spotrebiteľa – investovanie do finančných produktov

Nie nebudete. Dostanete termínový kurz a viete, za koľko devízy v budúcnosti nakúpite či predáte. Žiadne poplatky neplatíte.

Kurz sa líši o tzv. pipsy – body. Tie sa pripočítavajú ku spotovému kurzu a sú vypočítané na základe rozdielu úrokových sadzieb obchodovaných mien. Rozdiel v úrokových sadzbách oboch mien je potom zohľadnený v termínovom kurze.

Áno aj nie. Obchod je síce pevne dojednaný k dohovorenému termínu, ale použitím swapovej operácie možno vysporiadanie obchodu presunúť na skorší či neskorší termín, než je pôvodne dohodnutý.

Naopak, práve malé podniky a živnostníci môžu vďaka termínovým obchodom predísť možným stratám plynúcim z výkyvov kurzov.

Dohodnutím termínované operácie sa pevne zaväzujete taký obchod vysporiadať. Citfin pre vás súčasne v rovnakej chvíli zaisťuje kurz na trhu. Náklady a riziká vznikajúce uzavretím tohto obchodu nám pokrýva práve zložená záloha, ktorú vám však vraciame v rovnakú chvíľu pri vysporiadaní termínového obchodu.

Percentuálne krytie vašej devízovej pozície sa mení s ohľadom na vývoj kurzu na trhu. Ak sa výmenný kurz výrazne odchýli od vami zaistené hodnoty kurzu, mení sa percentuálne vyjadrenie vašej zálohy. Tento rozdiel je nutné doplniť.

Nie je. Zavoláte na Dealing našim špecialistom, s nimi si dohodnete kurz a vyporiadanie a o nič sa nemusíte ďalej starať. O všetko ostatné sa postaráme my a vy si môžete užívať to, že už dnes viete, za koľko budete nakupovať či predávať v budúcnosti.