Termínové obchody

Nakupujete alebo predávate cudziu menu a chcete sa vyhnúť negatívnym dôsledkom kolísania kurzu?
Zafixujte si aktuálny kurz až na dva roky dopredu.

Výhody zaistenia proti kurzovému riziku

Nízka záloha

Krátkodobé Forwardy, s vysporiadaním do 30 kalendárnych dní, sú bez zálohy. Pri dlhodobých Forwardoch skladáte nízku zálohu, alebo využijete Treasury linku.

Pohodlie

Termínové obchody vám prinesú výraznú časovú úsporu a kľud až na dva roky dopredu. Už nemusíte neustále strážiť vývoj výmenného kurzu.

Nízke limity

Zabezpečiť proti výkyvom kurzu môžete už čiastky od 10 000 EUR alebo 10 000 USD. Pre ostatné meny je to ekvivalent 10 000 USD.

Flexibilita

Termínové obchody sa vám prispôsobia. Podľa vašej požiadavky posunieme termín vysporiadania pôvodne dohodnutého Forwardu.

Skúsenosti klientov s termínovými obchodmi

1:44

Helena Zumr Janů
konateľka

HD COMMODITY s.r.o.

2:00

Zdeněk Hlinský
majitel

Agrilac, spol.s r.o.

Volajte zadarmo, píšte kedykoľvek

Na infolinke sme vám k dispozícii v pracovné dni od 8.00 do 17.30 hod.

Ako to celé funguje

Než začnete využívať termínované obchody, Citfin vám všetko podrobne vysvetlí a spoločne uzavrieme rámcovú zmluvu.

Termínový obchod dohodnete telefonicky na dealingovom oddelení. Konfirmáciu potom nájdete v internetovom bankovníctve.

Následne na účet Citfin zasielate nízku zálohu, prípadne využijete pridelený rámec Treasury linky.

V deň vysporiadania prevediete zvyšný objem finančných prostriedkov pre realizáciu obchodu.

Citfin zasiela nakúpenú menu podľa vašich inštrukcií.

Viac možností, väčšie úspory

Termínové obchody

Nakupujete alebo predávate cudziu menu a chcete sa vyhnúť negatívnym dôsledkom kolísania kurzu? Zafixujte si aktuálny kurz až na dva roky dopredu.

Prípadová štúdia

Štandartný menový Forward

Menový Forward s oknom je finančný derivát, ktorým si možno zabezpečiť dnešný kurz na konkrétny deň v budúcnosti.

Prípadová štúdia

Menový Forward s oknom

Nákup alebo predaj devíz za dohodnutý kurz s vysporiadaním zmenného obchodu v okne od 2 do 60 dní, uzavretý na dobu max. 2 rokov.

Prípadová štúdia

Menový Par Forward

Séria menových forwardov s rozdielnym dátumom vyrovnania u toho istého menového páru a s jednotným výmenným kurzom.

Prípadová štúdia

Menový Par Forward s oknom

Séria Menových Forwardov s rozdielnym dátumom vyrovnania u toho istého menového páru a s jednotným výmenným kurzom. U týchto termínových obchodov je možné zvoliť interval vysporiadanie od 2 do 60 dní.

Prípadová štúdia

Menový Swap

Predaj či nákup jednej meny za druhú s jej následným spätným odkúpením či predajom po určitej dobe za dohodnutý kurz. Slúži na prekonanie prechodného nedostatku likvidity v jednej mene pri prebytku v mene inej.

Prípadová štúdia

Časté otázky

Menový forward môžete použiť na zabezpečenie aktuálneho výmenného kurzu mien, napr. kurzu eura na vyrovnanie v budúcnosti. Dnešnú cenu môžete zafixovať, ale platiť môžete podľa svojich potrieb. Odporúča sa „spárovať“ dopredu na jednu alebo viac faktúr.

 • Aktuálny spotový kurz v čase uzavretia termínového obchodu
 • Pipovi body, ktoré vyjadrujú rozdiel medzi úročením predávané a nakupované meny za dobu, na ktorej je termínový obchod uzavretý
 • Citfin marže

Riziko plynúce z termínových obchodov je spojené najmä s vývojom aktuálneho výmenného kurzu v neprospech klienta, kedy trhový výmenný kurz je pre klienta výhodnejší ako výmenný kurz termínového obchodu. V takom okamihu môže vzniknúť strata, a to aj vo výške prekračujúcu hodnotu zálohy zložené klientom. Predtým, než začnete využívať termínované obchody, zoznámte sa s MiFID II.

Při poskytování investičních služeb a zejména pak při obchodování s investičními nástroji Citfin – Finanční trhy, a.s. (dále jen „Citfin“) uplatňuje pravidla nastavená v návaznosti na požadavky stanovené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů („MiFID II“), resp. nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice MiFID II, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice („Prováděcí nařízení“) a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“). Cílem těchto pravidel je zejména ochrana zákazníků, a to především v oblasti rozsahu předávaných informací, vyhodnocování informací o odborných znalostech a zkušenostech zákazníka, a o pravidlech předávání a provádění zákaznických pokynů týkajících se investičních nástrojů.

Hlavní změny se dotýkají těchto oblastí:

 • Posouzení cílového trhu – test vhodnosti produktu pro zákazníka – Citfin provádí test vhodnosti nabízených produktů svým zákazníkům. K splnění těchto požadavků byla připravena a realizována aktualizace investičních dotazníků. Cílem je zvýšení informovanosti o možných rizicích investičních služeb zejména u neprofesionálních zákazníků a tím i zajištění vyšší míry jejich ochrany.
 • Provádění pokynů za nejlepších podmínek a v nejlepším zájmu zákazníka – Citfin má stanovena pravidla, jejichž cílem je, aby každý jednotlivý pokyn zákazníka byl proveden za nejlepších podmínek a dále aby bylo zajištěno soustavné provádění pokynů za skutečně nejlepších podmínek, čestně, spravedlivě, profesionálně a v nejlepším zájmu zákazníka.
 • Řízení střetu zájmů – Citfin má nastavena pravidla a mechanismy pro předcházení střetu zájmů. S cílem předejít střetům zájmů má Citfin vybudovanou odpovídající organizační strukturu s kontrolními mechanismy, zajišťující oddělení neslučitelných rolí a garantující zamezení střetu zájmů.
 • Informace o nákladech a souvisejících poplatcích – Všechny náklady a související poplatky účtované za investiční službu anebo za doplňkové služby zákazníkovi, jež by měly být sdělovány, vychází z přílohy II Nařízení EU 2017/565. Na žádost zákazníka poskytne Citfin tyto informace před sjednáním konkrétního obchodu (konkrétní výše nákladů a poplatků) a následně je poskytne rozepsané na jednotlivé položky v Konfirmaci Směnného obchodu.

Informácie o každej oblasti sú obsahom nasledujúcich dokumentov:

 1. Základní údaje o společnosti
 2. Investiční služby a investiční nástroje
 3. Kategorizace zákazníků
 4. Upozornění na rizika spojená s využíváním investičních nástrojů
 5. Politika střetů zájmů
 6. Pravidla nakládání s majetkem zákazníka
 7. Garanční fond obchodníků s cennými papíry
 8. Pravidla provádění pokynů

Žádost o zařazení do kategorie „Profesionální zákazník“ naleznete ZDE.

Nie nebudete. Dostanete termínový kurz a viete, za koľko devízy v budúcnosti nakúpite či predáte. Žiadne poplatky neplatíte.

Kurz sa líši o tzv. pipsy – body. Tie sa pripočítavajú ku spotovému kurzu a sú vypočítané na základe rozdielu úrokových sadzieb obchodovaných mien. Rozdiel v úrokových sadzbách oboch mien je potom zohľadnený v termínovom kurze.

Áno aj nie. Obchod je síce pevne dojednaný k dohovorenému termínu, ale použitím swapovej operácie možno vysporiadanie obchodu presunúť na skorší či neskorší termín, než je pôvodne dohodnutý.

Naopak, práve malé podniky a živnostníci môžu vďaka termínovým obchodom predísť možným stratám plynúcim z výkyvov kurzov.

Dohodnutím termínované operácie sa pevne zaväzujete taký obchod vysporiadať. Citfin pre vás súčasne v rovnakej chvíli zaisťuje kurz na trhu. Náklady a riziká vznikajúce uzavretím tohto obchodu nám pokrýva práve zložená záloha, ktorú vám však vraciame v rovnakú chvíľu pri vysporiadaní termínového obchodu.

Percentuálne krytie vašej devízovej pozície sa mení s ohľadom na vývoj kurzu na trhu. Ak sa výmenný kurz výrazne odchýli od vami zaistené hodnoty kurzu, mení sa percentuálne vyjadrenie vašej zálohy. Tento rozdiel je nutné doplniť.

Nie je. Zavoláte na Dealing našim špecialistom, s nimi si dohodnete kurz a vyporiadanie a o nič sa nemusíte ďalej starať. O všetko ostatné sa postaráme my a vy si môžete užívať to, že už dnes viete, za koľko budete nakupovať či predávať v budúcnosti.