Slovník ekonomických pojmov

Výklad pojmov z ekonomiky a ďalších oblastí podnikania

A
ADET Asociácia pre devízový trh - profesijné združenie popredných nebankových obchodníkov s devízami v Českej republike. Citfin je jedným zo zakladajúcich členov.
ADP report Jedná sa o report, ktorý uvádza nezamestnanosť v súkromnom sektore. Tvorí podstatnú časť celkovej nezamestnanosti a vzhľadom na to, že je zverejnený vždy deň pred celkovými číslami, požíva veľkej pozornosti.
Apreciace Zhodnotenie (posilnenie) kurzu jednej meny voči ostatným v závislosti od situácie na devízovom trhu. Ponuka a dopyt meny.
ARES Administrativní Registr Ekonomických Subjektů – informačný systém sústreďujúci informácie z rôznych registrov, ktorý umožňuje vyhľadávanie medzi všetkými ekonomickými subjektami registrovanými v Českej republike.
Ask Cena, za ktorú banka devízy predáva, teda cena, ktorú FX Dealer požaduje pri predaji devízy inej banke alebo klientovi.
Autentizácia Autentizácia znamená overenie totožnosti Užívateľa pomocou Autentizačnej SMS.
Autentizačná SMS Autentizačná SMS je číselný kód slúžiaci na overenie totožnosti Užívateľa v rámci používania Kanálov priameho bankovníctva. Autentizačná SMS je zasielaná Užívateľovi na číslo jeho mobilného telefónu uvedené v zmluve o vedení účtu. Jedná sa o jednorazový kód, ktorý nemožno použiť opakovane a má obmedzenú dobu platnosti. Autentifikačný kód je jedinečným identifikátorom Užívateľa v zmysle Zákona o platobnom styku.
Avízo Postúpenie informácií o očakávanej prichádzajúcej platbe spoločnosti Citfin – Finanční trhy, a. s. Slúži k ľahšiemu priradeniu prichádzajúcej platby danému klientovi.
B
Bankový PIN Bankový PIN znamená číselný kód, ktorý slúži pre prístup do internetového bankovníctva BankServis. Tento kód je k dispozícii len Užívateľovi, pre Citfin nie je známy.
BankServis Internetové bankovníctvo spoločnosti Citfin, slúžiace ako hlavný nástroj obsluhy účtu pre klienta. Mimo obvyklých funkcionalít umožňuje tiež nastavovanie rozdielnych limitov a práv pre jednotlivých disponentov, vrátane možnosti vyžadovanie spoločného podpisu viacerých osôb pri vybraných typoch operácií.
BEN BEN je typ bankových poplatkov u devízových úhrad, pri ktorých príjemca platí všetky bankové výdavky (aj poplatky za odosielateľa platby).
Bezhotovostný platobný styk Platobné operácie realizované bez prítomnosti hotovosti, prevodom peňažných prostriedkov medzi bankovými účtami zúčastnených subjektov.
Béžová kniha Správa FED o stave americkej ekonomiky publikovaná osemkrát ročne vždy zhruba dva týždne pred jeho zasadnutím. FED do správy získava informácie z bankových reportov a kladením otázok kľúčovým obchodným kontaktom, ekonómom, expertom a ďalších zdrojom. Béžová kniha potom tieto informácie sumarizuje podľa jednotlivých dištriktov a sektorov.
BIC BIC je medzinárodný identifikátor banky označovaný tiež ako SWIFT kód. Citfin, sporiteľné družstvo má swiftový kód CITFCZPP.
Bid Cena, za ktorú banka devízy nakupuje, resp. cena, ktorú je kotujúci dealer ochotný pri nákupe devíz od inej banky alebo klienta zaplatiť.
C
CERTIS CERTIS je systém medzibankového platobného styku Českej národnej banky. Citfin je jeho účastníkom s prideleným kódom banky 2060.
Clearing Forma platobného styku, pri ktorej banky, alebo iné clearingové inštitúcie, vykonávajú započítanie vzájomných pohľadávok a záväzkov vzniknutých z vlastných operácií a operácií klientov. Klienti nestoja voči sebe priamo ako dlžníci a veritelia, a napriek tomu sú v rámci banky kompenzované ich záväzky.
Cross Rate – Krížový výmenný kurz Bežný termín popisujúci hodnotu jednej zahraničnej meny vo vzťahu k inej zahraničnej mene ignorujúci miestnu menu a jej výmenný kurz. Príkladom je hodnota euro proti doláru vyjadrená kurzom 1,537.
Č
Číslo účtu Číslo účtu je číselná identifikácia bankového účtu.
ČNB Česká národná banka je ústrednou bankou Českej republiky, ktorá určuje a presadzuje vnútornú a vonkajšiu menovú politiku, sleduje množstvo peňazí v obehu, vydáva nové peniaze, dohliada na činnosť obchodných bánk, vedie účty štátneho rozpočtu, spravuje menové rezervy, obchoduje s cennými papiermi, a to predovšetkým štátnymi, sleduje a analyzuje množstvo peňazí v obehu aj vývoj všetkých makroekonomických veličín, má dohľad nad devízovým trhom (tzn. devízovou činnosťou).
D
Depreciácia Znehodnotenie - oslabenie kurzu jednej meny voči ostatným v závislosti od situácie na devízovom trhu (ponuka a dopyt meny).
Deriváty Deriváty je spoločný názov pre pevné termínové kontrakty a opčné termínové kontrakty. Trhová hodnota takého pevného alebo opčného derivátového kontraktu je odvodená od trhovej hodnoty podkladového (podliehajúceho) aktíva (nástroja). Aktívom môže byť napr. fyzická komodita, cenný papier vrátane štátneho dlhopisu a akciového indexu alebo mena.
Devízová opcia Je zmluva, ktorá kupujúcemu (držiteľovi) opcie (tzv. Holder) zaručuje právo (nie povinnosť) kúpiť alebo predať stanovené množstvo príslušných devíz za vopred pevne stanovenú cenu k vopred definovanému budúcemu termínu. Zároveň zaväzuje protistranu - vypisovateľa opcie (tzv. Writer) kúpiť alebo predať devízy za túto vopred dohodnutú cenu.
Devízový dealer Zamestnanec banky alebo inej finančnej inštitúcie obchodujúci s devízami. Nakupuje a predáva devízy na svoj účet (resp. svojho zamestnávateľa). Pri konverzii jednej meny do druhej dosahuje zisk z rozdielu kurzu devíza nákup a devíza predaj.
Devízový trh Trh, na ktorom sa vymieňajú národné meny a v rámci tejto zmeny sa odvodzujú devízové kurzy.
Devízový účet Účet vedený v cudzej mene. Úroková miera, ktorá sa k nemu vzťahuje, sa medzi jednotlivými menami líši a miera zhodnotenia prostriedkov na ňom uložených sa tiež líši od účtov domácej meny.
Devízy Bezhotovostné formy cudzích peňazí.
Disponent Disponent je fyzická osoba oprávnená k nakladaniu s účtom Klienta.
A
Americký dolár Dolár je oficiálna mena Spojených štátov amerických a menová jednotka vo viac ako 30 krajinách sveta. Označuje sa medzinárodným kódom USD. Jeden dolár sa delí na 100 centov.
E
ECB - European Central Bank Európska centrálna banka je ústrednou bankou Hospodárskej a menovej únie. Bola založená v roku 1998, sídli vo Frankfurte nad Mohanom. Spolu s národnými centrálnymi bankami štátov zúčastňujúcich sa Európskej menovej únie tvoria tzv. Európsky systém centrálnych bánk (ESCB). ESCB od 1. 1. 1999 prevzal zodpovednosť za tvorbu menovej politiky v rámci EMU, vykonávať devízové operácie vo vzťahu k euru, udržiavať a spravovať oficiálne devízové rezervy členských štátov a zabezpečuje funkciu medzinárodných platobných systémov.
EHP Európsky hospodársky priestor zahŕňa všetky členské štáty Európskej únie, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.
EURIBOR The Euro Interbank Offered Rate - európska medzibanková sadzba ponuky, úroková sadzba, za ktorú si banky navzájom poskytujú úvery na európskom medzibankovom trhu.
EURO Spoločná európska mena, ktorú 1. januára 1999 zaviedlo jedenásť štátov Európskej únie. Euro je teraz oficiálnym platidlom v 16 z 27 štátov EÚ. Medzinárodným kódom pre menovú jednotku euro je skratka EUR. Jedno euro sa skladá zo 100 centov - eurocentov.
Eurodoláre Americké doláre vystupujúce v aktívnych a pasívnych operáciách obchodných bánk, ktorých sídlo je mimo menovej územia Spojených štátov amerických. Dôsledkom je, že eurodolár nepodlieha dohľadu a regulácii centrálnych bánk krajín, kde sa s eurodolár obchoduje. Aby transakcia mohla byť označená za euromenovú, nie je rozhodujúce rezidentstvo pôvodného veriteľa ani rezidentstvo konečného dlžníka, ale umiestnenie prostredníka. Tak napríklad americký občan požičiava prostriedky americkej banke v Londýne, ktorá tieto prostriedky požičiava spoločnosti v USA - táto transakcia je eurodolárovou operáciou. Naopak ak prostriedky prechádzajú americkou bankou, znamená to domáci dolárovú operáciu.
Europlatba Europlatba znamená platobný príkaz v mene EUR smerovaný do štátu EHP s metódou spoplatnenia SHA, rýchlosťou platby NORMAL, s číslom účtu vo formáte IBAN a BIC vykonávacej inštitúcie príjemcu.
F
Faktúra Listina, v ktorej dodávateľ vyjadruje peňažný nárok voči odberateľovi za dodaný veci alebo za preukázané služby a práce. Môže sa však jednať aj o iné všeobecné vyjadrenie peňažného nároku.
FED Federálny rezervný systém v USA, centrálna banka USA.
Forex FOReign EXchange market – online medzinárodný devízový trh organizovaný britskú informačné agentúrou Reuters.
Forwardové body (pipsy) Percento zvýšenia alebo zníženia aktuálneho výmenného kurzu na základe zmien úrokovej miery na oboch zúčastnených menách. Zohľadňujú sa v kurze za každý mesiac trvania termínového obchodu.
Forwardy Nákup alebo predaj devíz za teraz pevne dohodnutý kurz s tým, že dodanie a platenie sa uskutoční v dohodnutom termíne. Najskôr za dva dni, zvyčajne však oveľa neskôr.
Futures Futures prestavuje rovnako ako u forwardov záväzok kupujúceho kúpiť určité podliehajúce aktívum k určitému dátumu v budúcnosti za stanovenú cenu (realizačná cena, exercise price) a záväzok predávajúceho predať dané aktívum za tých istých podmienok. Na rozdiel od forwardov sa však s futures obchoduje len na burzách (opčné a termínové burzy), nie na trhoch OTC (mimoburzový trh) Podmienky kontraktu vrátane štandardizácie aktíva podrobne stanoví burza, na ktorej sa s daným kontraktom obchoduje.
G
GBP Skratka pre britskú libru, oficiálnu menu Spojeného kráľovstva. Značka pre libru je £ a jedna libra sa delí na 100 pencí.
H
Hedging Priame zabezpečovanie proti riziku, založené na spárovaní rozdielnych tokov. Cieľom je dosiahnuť stav, kedy sa toky na aktívnej strane kryjú s tokmi na pasívnej strane.
Homebanking Elektronický systém pre obsluhu bankového účtu či vykonávanie bankových obchodov prostredníctvom vzdialeného prístupu z počítača užívateľa.
Hrubý domáci produkt | HDP HDP je celková peňažná hodnota statkov a služieb vytvorená za dané obdobie na určitom území. Tento ukazovateľ sa používa na určovanie výkonnosti ekonomiky. Časovým obdobím býva zvyčajne rok, ale HDP je zverejňovaný tiež štvrťročne.
I
IBAN Medzinárodne štandardizovaná forma čísla účtu, ktorá bola vytvorená v súčinnosti s Európskym výborom pre bankové štandardy (European Committee for Banking Standards, ECBS) a ktorá umožňuje jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny a bankovej inštitúcie príjemcu platby v prípade cezhraničných prevodov.
Ifo Index Meria nemeckú podnikateľskú dôveru. Je publikovaný raz za mesiac na základe prieskumu medzi manažérmi približne 7 000 podnikov. Patrí medzi dôležité indexy, pretože ukazuje výške optimizmu opýtaných manažérov ohľadom budúceho vývoja ekonomiky.
Index priemyselnej výroby Index of Industrial Produkction (PPP) – predbežný odhad je zverejňovaný asi dva týždne po skončení mesiaca. Tento index zahŕňa výrobu, baníctva a verejné služby. Tvorí zhruba ¼ HDP. Hodnota ukazovateľa narastá s ekonomickým rastom a klesá s poklesom ekonomiky. Rast tohto ukazovateľa znamená pozitívny impulz pre posilňovanie meny v danej krajine.
Index spotrebiteľského sentimentu Michiganskej univerzity Consumer Sentiment - rast tohto indexu je daný najmä silným ekonomickým rastom, rastom miezd, cien akcií a zvyšovanie životnej úrovne. V poslednej dobe reagujú trhy pomerne silno na zverejnenie ukazovatele nálady spotrebiteľov. Negatívna nálada signalizuje slabšiu ekonomiku a nízke úrokové sadzby, a táto kombinácia vedie k poklesu hodnoty dolára na devízovom trhu. Optimizmus spotrebiteľov naznačuje možný nárast úrokových sadzieb a zvýšený dopyt po dolári. Tento index je zverejňovaný každý mesiac.
Index spotrebiteľských cien Consumer Price Index (CPI) – index spotrebiteľských cien vyjadruje vážený priemer cien z fixného koša tovaru a služieb využívaných spotrebiteľmi. Mesačný zmena indexu spotrebiteľských cien predstavuje mieru inflácie. Vysoká inflácia znamená negatívnu správu pre všetky trhy. Nižšia miera inflácie má za dôsledok nárast cien obligácií, ceny akcií posilňujú, rovnako tak hodnota domácej meny.
Indexy výrobných cien Producer Price Indexes (PPI) - indexy sú vyhlasované druhý týždeň v mesiaci a odrážajú hodnoty mesiaca predchádzajúceho. Pre hodnotu domácej meny na devízovom trhu a vysoký nárast PPI je negatívnou správou. Sledujú sa indexy: dokončených výrobkov - je považovaný za ukazovateľ inflácie výrobných cien a je zároveň najsledovanejšie z PPI, pretože predznamenáva vývoj inflácie cien spotrebných výrobkov; medziproduktov, dodávok a súčastí - tento index býva vyššiu volatilitu ako PPI hotových výrobkov, preto je vhodnejšie sledovať dlhodobý trend vývoja radšej než jednotlivé medzimesačný zmeny. Zmeny tohto indexu zvyčajne predznamenávajú zmeny PPI hotových výrobkov; surovín vstupujúcich do výroby - býva v medzimesačnom porovnaní nestabilný, ale dlhodobý trend naznačuje hodnotu PPI medziproduktov a PPI hotových výrobkov.
Inflácia Vyjadruje priemerný medziročný rast cenovej hladiny spotrebiteľského koša. Vyjadruje sa v percentách. Často sa používa ako automatické prispôsobenie cien v zmluvách. V SR je inflácia definovaná presne ako plávajúci priemer 12tich medziročných hodnôt rastu indexu spotrebiteľských cien.
Internetbanking V širšom zmysle využitie internetu v bankovníctve, v užšom zmysle skutočná realizácia bankových produktov a služieb prostredníctvom internetu.
Intervencia centrálnej banky Bežný termín používaný pre popis činnosti centrálnej banky, ktorá sa podieľa na výmennom trhu nakupovaním a predávaním meny za účelom jej posilnenia alebo oslabenia. Centrálna banka zvyčajne zasahuje do výmenného trhu na podporu miestneho kurzu svojej krajiny. Napríklad, ak dolár oslabí viac, než by si centrálna banka priala, môže predať veľké množstvo eur za americké doláre kvôli posilneniu dolára.
Intervencia nepriama Činnosť, pri ktorej vláda ovplyvňuje výmenný kurz prostredníctvom úrokovej, daňové, colnej a dotačnej politiky.
Intervencia priama Činnosť, pri ktorej vláda (väčšinou prostredníctvom centrálnej banky) kupuje alebo predáva na devízovom trhu určitú menu s cieľom ovplyvniť jej výmenný kurz.
Intradenná volatilita Kolísavosť kurzu počas dňa.
J
Jüan Čínsky jüan (renmimbi) je oficiálna mena v Čínskej ľudovej republiky. Označuje sa medzinárodným kódom CNY. V bežnom zápise sa názov nahrádza symbolom ¥, teda rovnakým znakom ako japonský jen.
K
Konfirmácia výmenného obchodu Písomné potvrdenie objednávky výmenného obchodu, ktorý bol prednostne uzavretý telefonicky.
Konvertibilita (vymeniteľnosť) Vlastnosť - atribút meny, ktorá je voľne zmeniteľná za inú menu alebo zlato.
Konverzia Proces, pri ktorom je aktívum alebo pasívum, ktorého cena je určená v jednej mene, vymenené za aktívum alebo pasívum, ktorého cena je určená v inej mene.
Kotácia Konkrétna ponuka výmenného kurzu.
Krížový výmenný kurz Bežný termín popisujúci hodnotu jednej zahraničnej meny vo vzťahu k inej zahraničnej mene ignorujúci miestnu menu a jej výmenný kurz. Príkladom je hodnota euro proti doláru vyjadrená kurzom 1,537.
Kurz nákup Cena, za ktorú banka alebo iná finančná inštitúcia devízy nakupuje, resp. cena, ktorú je kotujúci dealer ochotný pri nákupe devíz od inej banky alebo klienta zaplatiť.
Kurzové riziko Riziko ujmy na zisku vplyvom zmeny kurzov cudzích mien voči mene, v ktorej sa vykazujú účty. Kurzové riziko možno riadiť uzatvorením termínového obchodu (viď forwardy).
Kurzové rozpätie Rozdiel medzi kurzom nákupným, za ktorý sa kupujú devízy a valuty, a kurzom predajným, za ktorý sa predávajú devízy a valuty.
Kurz predaj Cena, za ktorú banka alebo iná finančná inštitúcia devízy predáva, teda cena, ktorú FX Dealer požaduje pri predaji devízy inej banke alebo klientovi.
L
Leading Indicators Leading Indicators (predstihové indikátory) - štatistické dáta pomocou ktorých je predpovedaný budúci ekonomický vývoj. Je to súhrn predstihových ekonomických ukazovateľov zahŕňajúce nové objednávky, požiadavky nezamestnaných, ponuku peňazí, priemerný pracovný týždeň, stavebné povolenia a ceny akcií.
LIBID London Interbank Bid Rate – správy o medzibankové aktivite a o euromenovej aktivite sa zvyčajne vzťahujú k LIBOR a LIBID.
LIBOR London InterBank Offered Rate – londýnska medzibanková sadzba ponuky, úroková sadzba, za ktorú si banky navzájom poskytujú úvery na londýnskom medzibankovom trhu.
M
Majiteľ účtu Majiteľom účtu sa stáva Klient, ktorý uzavrel zmluvu so vkladných družstvom Citfin.
Maloobchodné tržby Sú ukazovateľom celkových príjmov v maloobchode. Ich mesačná zmena reprezentuje vývoj súhrnného spotrebiteľského dopytu v danom období. Údaj o maloobchodných tržbách je dôležitý pre výpočet HDP.
Menové (devízové) trhy Jedná sa trhy dlhové, akciové alebo komoditné s tým, že nástroje sú v cudzích menách, a ďalej o trh peňažných prostriedkov v rôznych menách, tj. nákup peňažných prostriedkov jednej meny za predaj peňažných prostriedkov inej meny.
Menový kurz Cena meny vyjadrená v jednotkách inej meny, tiež devízový kurz, výmenný kurz.
MiFID II The Markets in Financial Instruments Directive - Smernica o trhoch finančných inštrumentov. Jej cieľom je najmä zvýšenie ochrany klientov, ktorým sú poskytované investičné služby a zvýšenie transparentnosti kapitálových trhov.
Miera inflácie Miera rastu agregátnej cenovej hladiny medzi dvoma obdobiami, viď Inflácia.
Multimenový účet Citfin Firemný multimenový účet EASY je určený pre spoločnosti, ktoré využívajú v rámci svojho podnikania devízový platobný styk. Citfin, sporiteľné družstvo ponúka multimenový účet vedený až v 30 menách. Veľkou výhodou multimenového účtu Citfin je, že všetky meny sú vedené pod jedným číslom účtu a podúčty v cudzej mene sú automaticky otvárané prišlou platbou, vďaka čomu nedochádza k nevyžiadanej konverzii mien.
P
Ponuka (Offer) Cena, za ktorú banka devízy predáva, teda cena, ktorú FX Dealer požaduje pri predaji devízy inej banke alebo klientovi.
N
Náhradná autentizácia Náhradné autentizácia znamená overenie totožnosti Užívateľa pomocou série doplňujúcich otázok, na ktoré môže poznať odpoveď iba Užívateľ.
Netting (vyrovnaný platobní styk) Interná technika minimalizácie transakčnej expozície. Ide v podstate o vzájomnej zaúčtovanie pohľadávok a záväzkov v rôznych menách. Netting možno použiť bilaterálne, alebo multilaterálne medzi firmami, ktoré sú súčasťou jednej nadnárodné spoločnosti. Zúčastnené firmy ušetria na transakčných nákladoch pri konverzii mien a zároveň transakčné devízovú expozíciu obmedzujú na saldo konečného vyrovnanie, ktoré prebieha v dohodnutej mene.
Nezamestnanosť Je zverejňovaná štvrťročne s výsledkami za minulý štvrťrok:
  • máj - za 1. štvrťrok,
  • august - za 2. štvrťrok,
  • november - za 3. štvrťrok,
  • február - za 4. štvrťrok predchádzajúceho roka.
Údaje sú zverejnené do 10. dňa v príslušnom mesiaci. Vplyv na vývoj kurzu spravidla nemá.
Normálna rýchlosť platby Normálna rýchlosť platby je charakterizovaná dĺžkou vysporiadania do 2-3 pracovných dní.
O
Obchodná bilancia Obchodná bilancia je súčasťou platobnej bilancie a jedná sa o saldo vývozu a dovozu tovaru a služieb krajiny. Slovenská republika je závislá na exporte, ktorý je ťahúňom domácej ekonomiky, a preto je každá zmienka o ňom veľmi citlivo vnímaná. Má úzku nadväznosť na rast HDP.
Offer Cena, za ktorú banka devízy predáva, teda cena, ktorú FX Dealer požaduje pri predaji devízy inej banke alebo klientovi.
Opcia Opcia narozdiel od Forwardov, Futures a Swapov dáva jej vlastníkovi právo, nie povinnosť, na kúpu alebo predaj určitého aktíva k určitému dňu alebo po určitú dobu v budúcnosti za stanovenú cenu (realizačná cena, exercise price, strike price). Predávajúcemu prináša opcia záväzok, predať alebo kúpiť dané aktívum za tých istých podmienok. Podmienky kontraktu sú podrobne popísané v zmluve. S opciami sa obchoduje na trhoch OTC (mimoburzový trh) aj na burzách. Podľa druhu podliehajúceho aktíva sa opcie delia na opcie na spotové aktívum (vlastník opcie má priamo právo na nákup alebo predaj daného) a opcie na futures (vlastník opcie má právo na nákup alebo predaj daného aktíva prostredníctvom futures).
Order Order je záväzná objednávka, na základe ktorej spoločnosť Citfin automaticky zobchoduje pre klienta požadovanú menu, ak kurz na trhu dosiahne v dohodnutom čase úrovne požadovanej klientom.
Otvorená devízová pozícia Rozdiel medzi aktívami a pasívami v danej mene. Otvorená devízová pozícia je spojená s kurzovým rizikom.
OUR OUR je typ bankových poplatkov u devízových úhrad, kedy platca hradí všetky náklady na prevod finančných prostriedkov.
P
Peňažná služba Peňažné služba znamená všetka plnenia poskytované klientom Citfin, spořitelním družstvem, najmä: a) založenie a vedenie účtov, b) platobný styk a jeho zúčtovanie, c) konverzný / výmenné operácie, d) akékoľvek ďalšie súvisiace a nadväzujúce produkty a služby poskytované Klientom sportelné družstva.
Peňažný ústav Peňažný ústav znamená banku alebo inú finančnú inštitúciu alebo pobočku zahraničnej banky alebo iné zahraničné finančné inštitúcie oprávnené prijímať vklady od verejnosti.
Pipsy (Forwardové body) Percento zvýšenia alebo zníženia aktuálneho výmenného kurzu na základe zmien úrokovej miery oboch zúčastnených krajín. Pripočítajú sa za každý mesiac trvania termínového obchodu.
Platobný príkaz Platobný príkaz je príkaz na úhradu, obsahujúci potrebné platobné inštrukcie potrebné k realizácii platby.
Platobná transakcia Platobná transakcia znamená vloženie, výber alebo prevod prostriedkov.
Ploché obchodovanie Koncom roka hovoríme, že obchodovanie je "ploché". Investori a hráči na trhu absentujú, a preto je na trhu nižšia likvidita. Kurzy majú v takom prípade tendenciu byť viac volatilnejšie. Rozkývať ich môže obchod, ktorý je v priebehu roka svojim objemom bežný, ale pri nízkej aktivite je jeho vplyv na kurzy o to väčší.
PMI indikátor Purchasing Manager’s Index, v slovenčine používaný ako index nákupných manažérov. Index odráža súčasné ekonomické podmienky vo firmách kladením otázok na stav nových objednávok, rýchlosť dodávok, stav zásob a úroveň zamestnanosti. Kľúčová je hranica 50 bodov, ktorá oddeľuje zhoršujúce sa podmienky vo firmách (úroveň pod 50 bodmi) od zlepšujúcich sa podmienok vo firmách (úroveň nad 50 bodmi).
Povinnosť identifikácie V súlade so zákonom č. 253/2008 Zb. (ČR) o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je každá finančná inštitúcia v rámci uzatvárania výmenných obchodov povinná vykonať identifikáciu účastníkov obchodu (osôb i firiem).
PRIBID Prague Interbank Bid Rate – jeden z hlavných ukazovateľov úverových trhov v dôležitých finančných centrách je referenčná úroková sadzba, za ktorú sú banky ochotné nakúpiť (vypožičať si) depozitá. Pre pražské finančné centrum sa táto sadzba nazýva PRIBID. Stanovujú sa z kotácií referenčnej banky na trhu medzibankových depozit vrátane algoritmu stanovenia PRIBID a PRIBOR.
PRIBOR Prague Interbank Offered Rate – jeden z hlavných ukazovateľov úverových trhov v dôležitých finančných centrách je referenčná úroková sadzba, za ktorú sú banky ochotné predať (požičať) depozitá. Pre pražské finančné centrum sa táto sadzba nazýva PRIBOR. Stanovujú sa z kotácií referenčnej banky na trhu medzibankových depozit vrátane algoritmu stanovenia PRIBID a PRIBOR.
Promptný obchod Nákup alebo predaj devíz za kurz aktuálny v danom okamihu s tým, že dodanie a platenie sa uskutoční najneskôr do dvoch pracovných dní.
Príkaz k úhrade Klient dáva príkaz banke, aby z jeho účtu vykonala platbu na bankový účet príjemcu.
Priame bankovníctvo | Kanál PB Pomocou priameho bankovníctva môže klient obsluhovať svoj multimenový účet. Komunikácia prebieha prostredníctvom elektronických kanálov:
  • internetbanking
  • phonebanking
Q
Q Bod zvratu, je také množstvo produkcie firmy, pri ktorom nevzniká žiadny zisk ani strata. Ak osahuje firma takúto produkciu, potom sa tržby rovnajú nákladom. Vzorec na výpočet bodu zvratu: Q = FN / (p-b) FN - fixné náklady, p - cena ks, b - variabilné náklady na ks!
R
Rámcová zmluva Termín označujúci dohodu medzi spoločnosťou Citfin – Finanční trhy, a.s. a jej klientmi, ktorí chcú uzavrieť spoluprácu v oblasti zmeny devíz a zahraničného platobného styku. Rámcová zmluva ošetruje všetky služby, ktoré Citfin – Finanční trhy, a.s. ponúka.
Rating Komplexné hodnotenie kvality finančné inštitúcie nezávislou agentúrou. Ukazovateľ kvality a spoľahlivosti inštitúcie.
RKS Skratka pre riadiaci a kontrolný systém, ktorý predstavuje súbor nástrojov a procesov umožňujúcich dobrú správu a riadenie spoločnosti.
S
SHA SHA je typ bankových poplatkov u devízových úhrad, pri ktorých platca platí poplatky za odoslanie platby a príjemca platí poplatky za pripísanie platby na svoj účet, najobvyklejší variant.
Short Selling Krátke predaje. Pri týchto obchodoch špekulant predáva na trhu aktívum, ktoré nevlastní, so špekuláciou na pokles ceny a neskorší nákup za nižšiu cenu, z čoho realizuje zisk. Tj. napr. predá na trhu akcie, ktoré fyzicky nevlastní a neskôr ich nakúpi za nižšiu cenu, čím zatvorí svoju pozíciu a realizuje zisk.
Slovná intervencia Slovní intervence je jeden z nástrojů centrálních bankéřů k ovlivňování situace na trzích. Pokud bude koruna dál posilovat, dá se čekat slovní intervence proti silné české koruně. Slovní intervence nemá dlouhodobý vliv, ovšem její výhodou je, že s ní nejsou spojené žádné náklady. To se nedá říct například o přímých obchodech na devizovém trhu, kterými centrální banka přímo ovlivňuje kurz.
Š
Špekulácia Obchod alebo postupnosť obchodov, ktoré sú založené na očakávanom zisku, ktorého realizácia je neistá.
S
Spot Nákup alebo predaj devíz za kurz aktuálne v danom okamihu s tým, že dodanie a platenie sa uskutoční najneskôr do dvoch pracovných dní.
Swap Predaj či nákup jednej meny za menu druhú s jej následným spätným odkúpením či predajom po určitej dobe za vopred dohodnutý kurz. Kombinácia spotových a forwardových operácií je používaná na prekonanie prechodného nedostatku likvidity v jednej mene pri súčasnom prebytku likvidity v mene inej.
SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Slúži na medzibankovej elektronickej komunikácii a vykonávaniu platobného styku. Tento celosvetový systém bol založený roku 1977.
T
Termínové obchody Predaj alebo nákup devíz k budúcemu dojednanému termínu na základe termínovaného kurzu, ktorý je vopred dohodnutý pri uzatváraní kontraktu. Medzi termínované obchody radíme operácie typu forward, futures a opcie.
Treasury linka Služba v oblasti termínových obchodov, ktorá klientom umožňuje uzatvárať tieto obchody do určitej výšky bez nutnosti zloženia zálohy.
Trojstranná (nepriama) arbitráž Devízová operácia, ktorá umožňuje dosiahnuť zisk na základe rozdielnych krížových kurzov. Krížový kurz je kurz medzi dvoma menami, odvodený z pomeru kurzu týchto mien k tretej mene.
U
Urgentná platba Urgentná platba je pripísaná na účet tretej osoby v ten istý deň, najneskôr však deň nasledujúci odo dňa odoslania, za predpokladu splnenia určitých podmienok.
V
Valutový trh Trh, na ktorom sú obchodované valuty, tj. bankovky emisných bánk. Dôvodom týchto obchodov je predovšetkým zahraničná turistika.
Valuty Zahraničné meny vo forme bankoviek, mincí alebo šekov.
Volatilita Volatilita znamená rozkolísanosť, nestálosť napr. cien, kurzov, sadzieb.
Všeobecné obchodné podmienky Upravujú zmluvné vzťahy medzi klientom a spoločnosťou Citfin - Finanční trhy, a.s. u všech poskytovaných produktů, které má klient sjednány. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy a jejich ustanovení má přednost před ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek.
W
WebMoney Sú tzv. elektronické peniaze. Je to peňažná hodnota, ktorá predstavuje pohľadávku voči tomu, kto ju vydal, je uchovávaná na elektronickom peňažnom prostriedku. Je vydávaná pri prijatí peňažných prostriedkov na účel vykonania platobných transakcií a je prijímaná inými osobami než tým, kto ju vydal. Elektronické peniaze nie sú ani poistené ani úročené.
Z
Zahraničný obchod Tento údaj informuje o veľkosti vývozu a dovozu za príslušné mesiace a tým vzniknuté kladné alebo záporné saldo zahraničného obchodu. Zahraničný obchod je zverejňovaný každý mesiac s dvojmesačným oneskorením. Neposkytuje spravidla výrazný impulz pre ďalšie posilňovanie či oslabovanie koruny, zo strednodobého hľadiska môže mať ale jeho výška vplyv na pohyb kurzu.
Zabezpečovanie Fixáciou kurzu sa klienti zaisťujú proti jeho možnému nevýhodnému vývoji. Nákup alebo predaj devíz za teraz pevne dohodnutý kurz s tým, že dodanie a platenie sa uskutoční v dohodnutom termíne (najskôr za dva dni, zvyčajne však oveľa neskôr). Viac o termínových obchodoch (forward) nájdete na stránke Termínové obchody.